Konečne dôvod na úsmev Stačí sa odfotiť a nová Corsa môže byť na víkend vaša.

Opel Corsa

Stačí prísť do vášho najbližšieho showroomu, odfotiť sa za volantom novej Corsy z edície SMILE by IMT SMILE a označiť @opel_sk na Instagrame vo vašej story.

Zapojte sa do 31. 10. 2020 a staňte sa jedným z troch výhercov, ktorí si užijú novú Corsu na víkend.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže:
 2. Usporiadateľom Súťaže s názvom "Corsa na víkend" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O Automobil Import s.r.o. so sídlom Prievozská 4/C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 52297365, IČ DPH: SK2120985746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka 136229/B prostredníctvom Instagram účtu opel_sk (ďalej len „Usporiadateľ").

  Organizátorom súťaže je spoločnosť Istropolitana Advertising, s. r. o., so sídlom Majerníkova 8, Bratislava 841 05, Slovakia, IČO: 31 321 330, DIČ: SK2020345349, zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 2596/B (ďalej len „Organizátor“).

  Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

  Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

 3. Miesto a čas konania súťaže:
 4. Súťaž prebieha na Instagram účte Usporiadateľa opel_sk a na (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 15.9.2020 do 31.10.2020. (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

 5. Účastníci Súťaže:

  Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:
  každá fyzická osoba

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 6. Podmienky účasti v Súťaži
 7. Súťaž prebieha 51 dní. Počas celej doby trvania súťaže sa môže účastník zapojiť do súťaže zverejnením fotky vo svojich Instagram príbehoch a označením účtu opel_sk. Predmetom fotky má byť samotné auto alebo auto a súťažiaci s autom Opel Corsa Smile vystavenom v showroomoch dealerstiev Opel. Zo súťažiacich vyberieme tri výherné príspevky. Výhercov bude Usporiadateľ kontaktovať priamo do súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram a ich meno bude oznámené v Instagram príbehu opel_sk 2.11. 2020.

  Zapojením sa, respektíve účasťou v Súťaži, udeľuje Účastník Súťaže, súhlas s účasťou v Súťaži a zároveň s Podmienkami súťaže, bez ďalších výhrad.

 8. Výhra
 9. Usporiadateľ Súťaže odovzdáva výhercom nasledovnú výhru:
  Vozidlo Opel Corsa požičané na dva dni s plnou nádržou.
  Výhru poskytuje Usporiadateľ.

 10. Osobné údaje
 11. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook a Instagram, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

  Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

  Účastník Súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto za účelom zverejnenia Výhercov na Instagram účte opel_sk. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Istropolitana Advertising, s. r. o..

  Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 12. Dane
 13. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 14. Záverečné ustanovenia
 15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj jej podmienok. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Akcie zo strany Účastníka, ktorý túto Akciu získal.

  Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

  Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.

  Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.

  V Bratislave, dňa 9.9.2020

AKČNÁ PONUKA VOZIDIEL OPEL

Osobné vozidlá

Opel Corsa

už za 10 190 €
Opel Corsa
5 rokov záruka

Opel Combo Life

už za 17 650 €
Opel Combo Life
5 rokov záruka

Opel Crossland X

už za 13 990 €
Opel Crossland X
5 rokov záruka

Opel Astra

už za 14 990 €
Opel Astra
5 rokov záruka

Opel Zafira Life

už za 23 015 €
Opel Zafira Life
5 rokov záruka

Opel Grandland X

už za 20 990 €
Opel Grandland
5 rokov záruka

Opel Insignia

už za 25 990 €
Opel Insignia
5 rokov záruka

Úžitkové vozidlá

Opel Combo Van

už za 10 840 €
Opel Combo Van
5 rokov záruka

Opel Vivaro

už za 15 930 €
Opel Vivaro
5 rokov záruka

Opel Movano

už za 18 210 €
Opel Movano
5 rokov záruka
Budúcnosť patrí všetkým © 2020 Opel    WWW.OPEL.SK  /  SÚBORY COOKIES
*Platí pri nákupe NOVÉHO vozidla Opel. Na jedno vozidlo je možné získať iba jednu prehliadku zdarma – prvú v poradí. Viac informácií u predajcov vozidiel Opel.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,3–7,6 l/100 km, 88–153 g/km.
Zobrazené alebo zmienené vozidlá alebo prvky môžu obsahovať výbavu na prianie za príplatok.